Video giới thiệu và hướng dẫn

Giới Thiệu F5 LAUNDRY – Công ty Cổ Phần Thiết Bị Giặt Là Công Nghiệp F5
Triển Lãm Quốc Tế Thiết bị giặt là chuyên ngành Y Dược năm 2018
Máy sấy công nghiệp Nhiệt TH Danube: 14kg, 15kg, 18kg, 20kg, 23kg, 25kg, 28kg, 30kg, 32kg, 35kg, …
Máy Giặt công nghiệp Electrlolux, Máy sấy công Nghiệp Electrolux, Má là công nghiệp Electrolux
Máy giặt Đường Hầm Kannegiesser – Washing Tunnel
×