Máy giặt Imesa RC55

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: RC85-1
  • Thương hiệu: Imesa
  • Nơi sản xuất: Ý
  • Kiểu máy: Lồng ngang
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Công suất giặt 1 mẻ: ≥ 80 kg
  • Thùng chứa (lít): ≥ 500 lít

Liên hệ với chúng tôi qua hotline

- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
- Cam kết sản phẩm 100% nhập khẩu trực tiếp thay bằng: Cam kết sản phẩm mới 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Có giá tốt nhất trên thị trường
- Bảo hành tận nơi miễn phí, Hỗ trợ kỹ thuật 5 năm thành “trọn đời”
- Tư vấn lắp đặt dự án miễn phí

- +

I. TIÊU CHU?N K? THU?T

– Tiêu chu?n ch?t l??ng Châu Âu : CE

– Tiêu chu?n ch?t l??ng Qu?c t? : ISO 9001

– Tiêu chu?n ch?t l??ng nhà s?n xu?t: IMESA – ITALIA

II. TÍNH N?NG K? THU?T

– V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trên th? tr??ng qu?c t?, IMESA ?ã phát tri?n hàng lo?t máy gi?t ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u c?a khách hàng v? Máy gi?t công nghi?p IMESA, model RC.

– Nh?ng máy này có nhi?u lo?i ?i?u khi?n v?i nhi?u ch??ng trình gi?t khác nhau cho phép b?n l?a ch?n, ?áp ?ng m?i nhu c?u v? gi?t.

– Máy gi?t IMESA ???c công nh?n b?i ch?t l??ng c?a v?t li?u cùng v?i vi?c v?n d?ng công ngh? tiên ti?n nh?t.

– T?t c? các máy ??u có môt? siêu b?n, ti?t ki?m ?i?n và ?áp ?ng r?t nhi?u tiêu chu?n ti?t ki?m khác ?? ??t ???c các quy ??nh hi?n t?i c?a Châu âu.

– T?t c? các c?nh, m?t tr??c và m?t trên ??u ???c làm b?ng thép ch?ng r? (AISI 304) và ???c thi?t k? v?i c?u trúc v?ng ch?c giúp h?n ch? toàn b? ?? rung và ti?ng ?n khi máy ho?t ??ng.

– K?t c?u c?a máy gi?t nh? c?ng ?ã ???c thay ??i : t??ng ???ng v?i k?t c?u c?a máy l?n h?n nh? khung máy m?i, tính ??ng nh?t c?a tr?c – l?ng và tr?c bánh xe m?i. K?t c?u m?i này cho phép tháo l?p và b?o trì d? dàng h?n ? b?t k? v? trí nào.

– Nh?ng máy này ???c thi?t k? thu?n ti?n c? trong lúc v?n hành và quá trình b?o d??ng, ?em l?i gi?i pháp t?t nh?t cho nhu c?u gi?t c?a b?n.

– Máy gi?t công nghi?p IMESA, Model RC v?i khung g?m ch?c ch?n giúp gi?m ?? rung b?ng cách truy?n xu?ng m?t ??t.

– Van x? ???c c? gi?i hoá có th? m? hoàn toàn cho phép x? tri?t ??, h?n ch? t?i ?a nh?ng gì còn sót l?i.

– K?t c?u c?a khoá có ?? an toàn t?i ?u ng?n ch?n b?t c? tai n?n r?i ro nào.

– ???ng kính c?a l?n, ?? m? c?a r?ng giúp cho ?? vào và l?y ?? ra m?t cách d? dàng.

– Máy gi?t v?t IMESA có s?n 3 ki?u b?ng ?i?u khi?n khác nhau cho phép b?n l?a ch?n phù h?p v?i m?i nhu c?u gi?t : ?em l?i kh? n?ng l?a ch?n phù h?p nh?t v?i nhu c?u c?a khách hàng.

– ?? b?n cao c?a v?t li?u và k? thu?t công ngh? tiên ti?n cho phép chúng tôi ??a ra ch? ?? b?o hành 2 n?m cho các thi?t b? ?i?n t? c?a Máy gi?t công nghi?p IMESA, model RC

KI?U ?I?U KHI?N ?I?N T? IM10 FULL :

– Có 200 ch??ng trình gi?t tiêu chu?n ?ã ???c cài ??t s?n, có th? l?a ch?n b?ng 6 nút b?m trên b?ng ?i?n t? c?a Máy gi?t công nghi?p IMESA, model RC.

– Màn hình hi?n th? g?m 4 ch? s? ?? cung c?p thông tin.

– ?èn ?i?t hi?n th? ch??ng trình l?a ch?n, giai ?o?n ho?t ??ng và nh?ng b??c ti?p theo.

– ?èn ?i?t ?? hi?n th? nhi?t ?? n??c bên trong l?ng gi?t, k?t thúc ch??ng trình và chuông tín hi?u.

– Có giai ?o?n làm mát ?? tránh hi?n t??ng s?c nhi?t, t?ng tu?i th? cho các lo?i v?i. Ch?c n?ng này có th? l?a ch?n trong m?i ch??ng trình và khi k?t thúc giai ?o?n v?t.

– Nút thao tác nhanh cho phép b? qua m?t vài giai ?o?n trong ch??ng trình gi?t ho?c ?i th?ng ngay ??n cu?i ch??ng trình.

– Chuông báo hi?u k?t thúc ch??ng trình ?ã có ? Máy gi?t công nghi?p IMESA, model RC.

   KI?U ?I?U KHI?N VI S? LÝ IM8 LITLE :

– B?ng ?i?u khi?n vi s? lí hi?n th? v?i 5 ngôn ng? tu? ch?n ?ã ???c cài ??t s?n.

– B?ng ?i?u khi?n Máy gi?t công nghi?p IMESA, model RC v?i b? nh? 200 ch??ng trình ( m?i ch??ng trình 15 giai ?o?n )

– Màn hình hi?n th? 4 dòng cho toàn b? thông tin v? ch??ng trình ho?t ??ng c?a máy.

– V?n hành ??n gi?n, d? s? d?ng, cung c?p r?t nhi?u thông tin v? ch??ng trình gi?t nh? : m?c n??c, nhi?t ??, t?c ?? quay c?a l?ng gi?t và th?i gian theo ki?u tr? lùi.

– Nó có th? cài ??t l?i ch??ng trình t? chính bàn phím ho?c b?ng máy vi tính có cài ??t WINDOWS.

– Có kh? n?ng ki?m soát ngu?n n??c nóng và l?nh c?p vào máy và k?t n?i lên t?i 4 b?m c?p hoá ch?t.

* TU? CH?N :

– Ph?n m?m ki?m tra m?c n??c t?ng lít m?t và có th? tính cho 12 máy b?m.

KI?U ?I?U KHI?N B?NG ??NG XU : Dành riêng cho h? th?ng t? ??ng ? các n?i công c?ng ( không trình bày trong b?n d?ch này ).

– C?u trúc bên trong c?a máy gi?t RC ???c m? b?ng k?m v?i thi?t k? ??c bi?t ch?c ch?n. Ph??ng pháp k? thu?t hi?n ??i s? d?ng k?t h?p 2 vòng bi ( vòng bi tr?c l?n bên ngoài và vòng bi g?i ?? bên trong ) ??m b?o v?n hành hoàn h?o không gây ?n và ng?n ch?n s? rò r? c?a n??c và hoá ch?t. Ch? riêng y?u t? này c?ng ?ã ??m b?o cho máy ho?t ??ng b?n h?n.

– Ch?ng nh?n ch?t l??ng : Các thi?t b? c?a IMESA ??m b?o ch?t l??ng t?t, ?? tin c?y cao. Các nhà máy ??u ???c ch?ng nh?n và làm vi?c theo tiêu chu?n ISO9001/2000. Vi?c ??u t? vào s?n ph?m ?em l?i gi?i pháp mang tính kinh t? cao.

-Máy gi?t công nghi?p IMESA, model RC lo?i ?i?u khi?n vi s? lý có th? k?t n?i v?i b?m c?p hoá ch?t t? ??ng t? bên ngoài, cho phép c?p hoá ch?t vào th?i ?i?m chính xác, tránh làm hu? ho?i qu?n áo do t?p trung quá nhi?u b?t gi?t t?i m?t ?i?m.

– K?t c?u c?a model RC : Khung giá ?? ???c thi?t k? ch?c ch?n và c?u trúc d??i d?ng s?n vecni epoxy.

– B?t gi?t và ch?t t?y ???c ??a vào b?ng 3 ng?n và ???c s?n xu?t theo quy ??nh ISO ?? lo?i tr? kh? n?ng ” hút l?i ” ch?t t?y. ??ng th?i có m?t ?ng d?n chuyên d?ng ?? c?p n??c nhanh, ng?n hoá ch?t ???c ??y b?ng m?t n?p cao su m?m.

Máy giặt Imesa RC55 có thông số kỹ thuật như sau:

Thông số chính Đơn vị RC55
Công suất giặt kg 55
Đường kính x Độ sâu lồng Ø x P(mm) 1080x603
Thể tích lồng lít 565
Đường kính cửa mm 530
Tốc độ giặt vòng/phút 35
Tốc độ vòng quay cao vòng/phút 408
Tốc độ vắt cao vòng/phút
Lực vắt G 100
Đường cấp nước Ø 2x1,5 Inch
Đường thoát nước Ø mm 80
Kích thước máy mm 1430x1424x1868
Trọng lượng máy kg 1008
Kích thước đóng gói mm 1540x1500x2020
Trọng lượng đóng gói kg 1076
Tạo nhiệt bằng điện Thanh đốt (W) 6x5000
Hơi tiêu thụ kg 39
Áp suất hơi lớn nhất Bar 4.5
Điện áp tiêu chuẩn 3ph 400/415V+N 50/60Hz
Xuất xứ Italy

Tải brocher IMESA model RC

Tin tức

bài viết tin tức về giặt là công nghiệp